Modüller

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi

Satılan ya da üretilen malzemelere ait bilgilerin tam ve doğru olarak kaydedilmesi, stok kontrol ve takip işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ...

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi

Kuruma ait sabit veya taşınabilir varlıkların kayıtlarının tutulduğu, tüm hareketlerin takibinin ve amortisman değerlendirme işlemlerinin yapıldığı mo...

Bakım Yönetimi

Bakım Yönetimi

Programda ‘Bakım Yönetimi’ menüsünde sistem bakımı ve onarımı takip edebileceğiniz menüleri içeren bir alandır. Bakım talep, emir ve sözleşmeli bak...

Talep Yönetimi

Talep Yönetimi

iç -dış, satın alma-satış talep fişlerinin oluşturulabildiği, talep edilen malzeme ve özellik bilgilerinin yer aldığı ve oluşturulan talep fişlerinin ...

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

Maliyet, her işletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile öl...

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Tedarikçi bilgisi tanımlarının, Ürün ve hizmetler için verilen siparişler ve alım işlemlerinin, Bu alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve ...

Satış Yönetimi

Satış Yönetimi

Müşteri talebi doğrultusunda oluşan mal ve hizmet siparişlerinin, Malzeme ve hizmet satış işlemlerinin, Satışlarda geçerli olacak indirim, masr...

İhale Yönetimi

İhale Yönetimi

İhale işlemleri ile ilgili tanımların, Verilen alış ve satış ihale bilgilerinin, Alınan tekliflere ait bilgilerin kayıtlarının yapıldığı modüld...

İthalat Yönetimi

İthalat Yönetimi

İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirild...

İhracat yönetimi

İhracat yönetimi

Türkiye’deki bir firmanın, orijinali yerli veya yabancı ülkeye ait olan bir malı, yabancı para(döviz) ile satması, müşteri ile aralarında kararlaştırd...

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

Operasyona ait belli tanımlarının, Rota tanımlarının, Reçetelerin, Üretim menü parametrelerinin, Üretim ile ilgili tüm maliyetlerin hesa...

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi en genel ifadeyle, başlama ve bitişi açıkça tanımlanmış aktivitelerle bütçe ve zaman kısıtı altında iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara u...

Bütçe

Bütçe

​Bütçe Nedir? Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından h...

Finans Yönetimi

Finans Yönetimi

Kurumun malzemeler dışındaki varlıklarının tanımlandığı, bunlar arasındaki işlemlerin kaydedildiği ve takip edildiği bölümdür. Finans bölümünde; ...

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali tabloların alındığı, muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muh...

Personel Yönetimi

Personel Yönetimi

Sicil kartlarında bulunan Özlük bilgileri, Bordro bilgileri, Giriş çıkış işlemleri, E-Bildirge belgeleri, Ünvan /Görev yetkinliklerinin ...

Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

Tanımlar: Puantaj hesaplarının tanımlandığı modüldür. Hareketler: Personel puantaj , bordrolama işlemlerinin ve sgk prim belgeleme işlemlerini...

Borç Alacak Yönetimi

Borç Alacak Yönetimi

J-guar borç/alacak modülü ile personel borçlarını taksitlendirebilir, verilen borçlara öncelik verilerek geri ödeme işlemi sağlanabilmektedir. Borç tu...

İzin Yönetimi

İzin Yönetimi

Kurum içinde çalışan pesonele ait yıllık izin, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, evlilik izni vb. gibi ayrı ayrı takip edilmesi istenen izin t...

Eğitim yönetimi

Eğitim yönetimi

​Programın ‘Eğitim Yönetimi’ modülünde firma içinde veya firma dışında alınacak/verilecek eğitimlerin içerik ve maliyetlerinin kaydı yapılır. E...

Eleman Seçme ve Yerleştirme

Eleman Seçme ve Yerleştirme

‘Eleman Seçme ve Yerleştirme’ işletmelere uygun beceri ve kalitede eleman arama ve seçme sürecinin takibinin yapılabileceği ve bu sürecin bir proje k...

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Firmanızda çalışan kişilerin performans değerlendirmeleri yapılır, değerlendirme işlemlerinde geçerli olacak kriterler ve hedefler ile ödül ceza uygul...

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarınıza ait planlamalar, kariyer adımları, rol tanımları ve bu rol tanımlarına ait derece, basamak tanımlarının yapıldığı modüldür. Tanımla...

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi

Bütçe alt yapısı için gerekli verilerin elde edildiği, İK kaynakları bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. B...